Via de website www.dutchgalgolobby.org worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. DutchGalgoLobby vindt het belangrijk dat er een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens plaats vindt. Persoonlijke gegevens van websitebezoekers, petitieondertekenaars en donateurs worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Uw persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Europese privacywetgeving (Wbp) stelt.

DutchGalgoLobby is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Gebruik van persoonsgegevens
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van uw relatie tot DutchGalgoLobby):

 • Om de gevraagde diensten, producten of informatie te leveren, bijvoorbeeld producten die u besteld hebt of een brochure die u hebt aangevraagd
 • Ter administratieve verwerking van uw donateurschap, gift of donatie
 • Om te leren hoe we onze diensten, producten of informatie kunnen verbeteren
 • Om u op de hoogte te houden van ons werk
 • Om u te vragen om financiële of niet-financiële steun
 • Om onze supporters en donateurs benaderen met de vraag om (extra) financiële steun, het tekenen van een petitie of andere betekenisvolle acties
 • Om te registreren wie onze petities tekent

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Betaalgegevens
Indien u een (doorlopende) incassomachtiging afgeeft schriftelijk of via de website, verwerken we uw IBAN en adres gegevens om de donatie in ontvangst te kunnen nemen. Als u zelf een losse gift naar ons overmaakt bewaren wij geen gegevens.

Wanneer u met iDeal of creditcard doneert, verloopt dit via Adyen, dit is een Payment Service Provider. Zij verzorgen het contact tussen ons donatieplatform en uw bank of creditcard-aanbieder. Uw inlog- of creditcardgegevens krijgen wij niet te zien. Adyen vertelt ons alleen of uw donatie is gelukt en maakt deze naar ons over. 

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Bewaartermijn
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 2 jaar. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens 2 jaar nadat u lid en/of actief bent geweest zullen verwijderen. Wanneer een andere bewaartermijn geldt, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contactgegevens
Stichting DutchGalgoLobby
p.a. Valweg 7
3233 LX  Oostvoorne
E-mail: info@dutchgalgolobby.org